Voor producenten en importeurs

Click here for English text

Statiegeld op blik en plastic flessen

Producenten en importeurs zijn wettelijk verplicht om statiegeld te heffen op plastic flessen en metalen blikjes. Er is een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem  voor plastic flessen van frisdranken en water en alle metalen drankverpakkingen, met een inhoud van 3 liter of minder. Dit geldt voor dranken die bedoeld zijn voor directe consumptie.

Op kleine flessen en blikjes wordt €0,15 statiegeld geheven, op grote flessen is het statiegeld €0,25. Producenten van PET-flessen voor 100% sap kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het statiegeldsysteem. Plastic flessen voor zuivel, siropen en etenswaren zoals soep zijn uitgesloten van het statiegeldsysteem.

Het doel van statiegeld op blikjes en plastic flesjes is het terugdringen van zwerfafval en het inzamelen van de gebruikte blikjes en flesjes voor recycling. Er kunnen nieuwe producten van gemaakt worden.

Producenten verantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de verpakkingen van producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht. De regels gaan over de (financiële) verantwoordelijkheid van producenten voor hun producten in de afvalfase, zoals: inzameling, opruimen, vervoer en verwerking.

Deze individuele verantwoordelijkheid is gezamenlijk uitbesteed en wordt door Verpact uitgevoerd. Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie van Verpact voor het statiegeldsysteem.

Het is de verantwoordelijkheid van de producent/importeur zelf om zich te registeren en alle artikeldata juist en volledig aan te leveren bij Statiegeld Nederland.

Definitie Producent/Importeur
Let op: per 1 januari 2023 is de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ veranderd. Lees op de website van Verpact wat deze verandering voor u kan betekenen.

Hoe werkt het statiegeldsysteem

 

Materiaalwaarde

De consument die een statiegeldflesje of -blikje inlevert, ontvangt hier statiegeld voor terug of het statiegeld wordt gedoneerd. Belangrijk voor het kunnen uitbetalen of doneren van het statiegeld, is dat er een geldige, scanbare EAN-code op staat.

De producent/importeur heeft recht op een equivalent van het gewicht van het ingenomen materiaal. Bij grotere volumes kan dit zelf worden verhandeld. Statiegeld Nederland coördineert de afvoer naar de opgegeven bestemming (transportkosten ten laste van de producent/importeur). Voor kleinere volumes verhandelt Statiegeld Nederland het materiaal. De opbrengst (na aftrek van transportkosten) wordt dan verrekend met de producent/importeur.

Statiegeld Nederland controleert periodiek of de opgegeven gewichten van de verpakkingen kloppen. Statiegeld Nederland verhandelt het materiaal voor producenten/importeurs zo veel mogelijk aan partijen die het materiaal kunnen omsmelten volgens het can2can principe.

Retourtransport

Iedere partij dient zelf invulling te geven aan zijn wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Daarbij hoort ook het retour nemen van de zakken met lege verpakkingen uit de markt. Met het oog op duurzaamheid, kosten en klantvriendelijkheid wordt geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van (deels) leeg retourtransport van producenten/importeurs.

Het transport wordt primair door de grote producenten/importeurs verzorgd, aangevuld met onbalanstransporten. De kosten daarvan worden verdisconteerd in de producentenbijdrage. Als toch blijkt dat er te weinig transport beschikbaar is, worden ook andere producenten en importeurs verplicht om mee te helpen of betalen in retourtransport.

Van producenten van flessen en blikjes wordt maximale inspanning verwacht om retour-transportstromen in te zetten voor de retourname van statiegeldzakken (in laag- en hoogseizoen). Hier wordt een kosten-reflectieve vergoeding voor betaald.

De inspanningen van alle producenten worden door Statiegeld Nederland gemonitord. Partijen die hun verantwoordelijkheid aantoonbaar niet nemen, krijgen de kosten doorbelast van het hierdoor veroorzaakte (onnodige) externe retourtransport. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van individuele producenten.

 

Financieel proces

 

Periodieke opgaaf

Periodiek dient u opgave te doen van het aantal op-de-markt-gebrachte statiegeldhoudende verpakkingen. Elk kwartaal is opgedeeld in periodes van 4-4-5 weken. U doet dan in week 5 de opgave van week 1-4. Deze opgave voert u in via de producentenportal van Statiegeld Nederland.

Facturatie
Na opgave van ‘op de markt gebracht’, ontvangt u per mail via Verpact een factuur. De factuur bestaat uit twee componenten:

 1. Statiegeld (€0,25 voor grote flessen, €0,15 voor kleine flessen en blikjes)
 2. Producentenbijdrage (uitvoeringscomponent, 1,4 cent per flesje, 1,6 cent per grote fles en 0,2 cent per blikje)
  Betaling gaat uitsluitend per automatische incasso.

14 Dagen na de factuurdatum wordt het geld automatisch afgeschreven op de eerstvolgende maandag. Eventuele correcties worden verrekend met het te innen bedrag. Als u vragen heeft over een factuur, kunt u deze stellen via s.nl@genpact.com. Genpact is een externe administratie-organisatie waarmee Statiegeld Nederland samenwerkt.

De Afvalbeheerbijdrage (systeemcomponent, 0,015 cent per kg) en de SUP-bijdrage (0,0023 cent per fles) wordt apart gefactureerd via Verpact.

Op de markt gebracht

Statiegeld wordt geheven over alle producten die in Nederland op de markt worden gebracht; dus verkoop, maar ook bijvoorbeeld ‘sampling’. De eerste levering (terbeschikkingstelling) van een producent of importeur aan de afnemer/distributeur/eindgebruiker geldt als ‘op de markt brengen’.

Correcties en boetes
U moet altijd een opgave doen van op de markt gebrachte producten. Ook als u in de voorgaande periode geen producten op de markt heeft gebracht, moet u opgave doen. U vult dan 0 in.

U kunt correcties doorgeven in de producentenportal, zodat deze in de eerstvolgende facturatieronde worden verwerkt. Meermaals te laat opgave doen, leidt tot een boete.

Verpact spreekt over een Afvalbeheerbijdrage bij meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar. Voor verpakkingen met statiegeld geldt er geen minimum volume aan verpakkingen voor producent/importeur.

Indirecte export

Wanneer producten uit het buitenland worden geïmporteerd en bestemd zijn buitenlandse export, kan het overbodige statiegeld dat is betaald worden teruggevraagd. Ook de producentenbijdrage wordt dan terugbetaald.

Er geldt een risicoafslag van 5% bij indirecte export omdat de verpakkingen alsnog in Nederland kan worden ingeleverd.

Accountantsverklaring

Grote producenten/importeurs zijn verplicht om ieder jaar vóór 1 april een accountantsverklaring te overleggen over het voorgaande kalenderjaar. Dat doen zij volgens een vast protocol. Voor de overige producenten/importeurs volstaat het om jaarlijks vóór 1 april een directieverklaring te overleggen. Bekijk het accountantsprotocol voor meer informatie.

 

Stappenplan voor registratie bij Statiegeld Nederland

Om als producent/importeur te voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor statiegeld, dient u de volgende voorbereidingen te treffen:

 1. Registreer u als producent/importeur op de website van Verpact;
 2. Meld nieuwe producten aan bij GS1 Nederland. GS1 is het platform en de serviceorganisatie voor het delen van productdata;
 3. Vraag een account aan voor de producentenportal van Statiegeld Nederland. Mail de volgende gegevens naar info@statiegeldnederland.nl:
  – Handelsnaam;
  – Officieel adres (zoals in KvK);
  – Officiële naam zoals ingediend bij KvK (indien afwijkend);
  – Gegevens contactpersoon (accountbeheerder producentenportal Statiegeld Nederland): naam + e-mailadres + telefoonnummer;
  – E-mailadres voor facturatie;
  – Produceren/importeren plastic flessen, blik of beide;
  – GLN-nummer (registratienummer bij GS1, indien bekend);
  – BTW nummer.

Zodra u bij Statiegeld Nederland bent geregistreerd, krijgt u vanuit producentenportal@statiegeldnederland.nl uw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding over de producentenportal in SRN-pack.

4. Na registratie ontvangt u een SEPA-machtigingsformulier. Stuur dit z.s.m. ingevuld retour naar info@statiegeldnederland.nl. Betaling kan uitsluitend  met automatische incasso.
5. Leg alle artikeldata vast in de producentenportal. Geef uw producten door in uw account. Als u bij GS1 bent aangemeld, worden deze automatische geüpload en hoeft u de gegevens alleen te controleren.
6. Zorg ervoor dat de verplichte statiegeldverpakkingen voldoen aan de voorschriften t.a.v. het statiegeldlogo en zijn voorzien van een nieuwe EAN-code.
7. Wanneer u een afwijkende verpakkingsvorm heeft, dient u deze zelf te registreren bij de Reverse Vending Machine-leveranciers (Tomra en RVM Systems). Statiegeld Nederland registreert de meest voorkomende blikvormen.

Nieuwe EAN-code op uw verpakking

Als u statiegeldplichtige producten op de Nederlandse markt brengt, moeten ze voorzien zijn van een nieuwe Nederlandse EAN-code. Op basis van de EAN-code op een verpakking, kan de Reverse Vending Machine een statiegeldfles of -blikje herkennen. Om verpakkingen zonder statiegeld te onderscheiden van nieuwe verpakkingen met statiegeld, is een nieuwe EAN-code noodzakelijk. Op deze manier kan de consument voor oude verpakkingen geen statiegeld retour ontvangen en voor flessen en blikjes met een nieuwe EAN-code wel.

Gebruik het statiegeldlogo

Het gebruik van het statiegeldlogo is verplicht op plastic flessen en blikjes die belast zijn met statiegeld en zijn geregistreerd in het statiegeldsysteem. Het logo maakt voor de consument en het inzamelpunt herkenbaar of er op een verpakking statiegeld zit. Voor gebruik van het logo gelden voorschriften.

Statiegeld Nederland geeft geen officieel akkoord op de etiket ontwerpen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk het document ‘Voorschriften gebruik statiegeldlogo‘ en controleer of de verpakkingen van uw statiegeldplichtige producten voldoen aan de eisen.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Registreren

Hoe kan ik vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem?

Als uw product niet onder de wettelijke statiegeldplicht valt, maar u vrijwillig wilt deelnemen aan het statiegeldsysteem, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld bij flesjes met 100% sap of bier in plastic flesjes.

Neem contact op met producentenportal@statiegeldnederland.nl voor de mogelijkheden.

Waarom moet ik mij registreren bij Statiegeld Nederland?

Over alle plastic water- en frisdrankflesjes en drinkblikjes tot maximaal 3 liter die op de Nederlandse markt komen, moet statiegeld betaald worden. De producent/importeur van de verpakkingen moet zich bij Statiegeld Nederland registreren zodat de juiste regels gevolgd worden. 

Hoe registreer ik mij bij Statiegeld Nederland als producent/importeur?

Om u te registreren mailt u de volgende gegevens naar info@statiegeldnederland.nl.: 

 • Handelsnaam;
 • Indien afwijkend: officiële naam zoals ingediend bij KvK;
 • Gegevens contactpersoon (de beheerder van het account voor de producentenportal van Statiegeld Nederland) naam + e-mailadres + telefoonnummer;
 • Indien afwijkend: e-mailadres t.b.v. facturatie;
 • Aangeven of er productie en/of import van plastic flessen en/of blik plaatsvindt op de Nederlandse markt;
 • Indien van toepassing: het GLN-nummer (registratienummer bij GS1).

Geef één contactpersoon op als beheerder van het account van de producentenportal. De opgegeven contactpersoon ontvangt dan een toegangslink naar de portal. In de producentenportal kunt u productgegevens en verkoopdata van statiegeldplichtige artikelen invoeren.

Waar gebruik ik de producentenportal voor?

De producentenportal is voor:

 • het vastleggen van relevante bedrijfsgegevens en contactpersonen;
 • het registreren van EAN-codes en gerelateerde informatie;
 • het periodiek invoeren van data van verpakkingen op de markt (en correcties).

Hulp hierbij kunt u vragen via: producentenportal@statiegeldnederland.nl

Wat is de definitie voor producent/importeur (P/I) en welke bedrijven vallen hieronder?

Een bedrijf dat zelf dranken produceert, is een producent. De partij die flesjes en blikjes uit het buitenland haalt om op de Nederlandse markt te verkopen, is een importeur. 

De volledige definitie van producent/importeur leest u op de Verpact website onder de kop “Verandering definitie Producent of Importeur”. 

Ik heb een account voor de producentenportal van Statiegeld Nederland aangevraagd, wat doe ik nu?

Als u bij Statiegeld Nederland bent geregistreerd, ontvangt u vanuit producentenportal@statiegeldnederland.nl uw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding over de producentenportal in SRN-pack. 

Hoe werkt het? 

Doorgaans ontvangt u binnen 3 werkdagen na registratie een machtigingsformulier. Dit dient u binnen 7 dagen ingevuld te retourneren. Dan plant Statiegeld Nederland binnen 2 weken een testincasso in. Zodra de testincasso succesvol is, ontvangt u de inloggegevens voor de producentenportal in SRN-pack. Met deze toegang kunt u productgegevens en verkoopdata van statiegeldplichtige artikelen registreren en vervolgens periodiek een opgave doen van het aantal artikelen dat op de Nederlandse markt is gebracht. 

2. Accountantsverklaring

Wat is een accountantsverklaring en wat zijn de regels?

Een accountantsverklaring is een verklaring van een geregistreerde externe accountant bij een overzicht met historische financiële informatie. Hierin heeft de accountant gecontroleerd of het aantal plastic flessen/flesjes en blikjes opgegeven in de producentenportal door de producent/importeur klopt met het aantal dat op de Nederlandse markt is gebracht.

Als producent/importeur moet u deze informatie periodiek in de producentenportal opgeven. De accountantsverklaring is nodig om er zeker van te zijn dat de juiste aantallen van op de markt gebrachte statiegeldplichtige verpakkingen zijn gerapporteerd. Op deze manier komt elke producent/importeur zijn (wettelijke) verplichtingen na en draagt iedereen naar rato bij  aan het statiegeldsysteem. Bovendien is het aantal op de markt gebrachte flessen en blikjes belangrijk om het retourpercentage te berekenen. Daarmee kan worden bepaald of voldaan wordt aan de wettelijke doelstelling die vanaf 2022 geldt. U leest er meer over in het Controleprotocol Aangifte Statiegeldflessen en -Blik.

Is een accountantsverklaring altijd verplicht? 

In sommige gevallen is een accountantsverklaring niet nodig. Producenten/importeurs die jaarlijks minder dan 20 miljoen artikelen op de Nederlandse markt brengen, kunnen worden vrijgesteld van het leveren van een accountantsverklaring. Deze producenten/importeurs geven op basis van een jaaroverzicht met aantallen geregistreerde statiegeldartikelen verstrekt vanuit het producentenportaal een directieverklaring af dat de aantallen correct zijn opgegeven. Voldoet u aan deze voorwaarden maar heeft u alsnog een accountantsverklaring? Dan ontvangen wij die natuurlijk graag via producentenportal@statiegeldnederland.nl. 

 

3. Product

Welke flessen en blikjes vallen wel en welke niet onder het statiegeldsysteem?

De plastic flessen van frisdranken en waters vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het systeem. Plastic flessen van zuivel of siropen zijn uitgesloten van het systeem.

Statiegeld geldt ook voor drankblikjes. De statiegeldverplichting geldt voor blikjes met direct drinkbare dranken (zowel alcoholhoudend als niet-alcoholhoudend). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken. Dit is bijvoorbeeld limonadesiroop, diksap, soepen of voedingsmiddelen in conservenblikken.

Hoe kan ik producten met afwijkende afmetingen aanmelden bij RVM-leveranciers?

Indien u een afwijkend formaat verpakking produceert, kunt u de fles- en blikvormen zelf insturen naar de volgende RVM-leveranciers: TOMRA, RVM Systems en ENVIPCO.

Tomra

TOMRA Systems B.V.

T.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing

Marowijne 56

NL-7333 PJ Apeldoorn

Voor vragen kunt u contact opnemen met service.reversevending.nl@tomra.com t.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing.

U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 55 599 88 44 (centraal nummer).

 

RVM Systems B.V.

T.a.v. Inge de Boer

Veldzigt 12

3454 PW De Meern

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met sales@rvmsystems.nl

of +31 (0)85 029 58 40

 

Envipco

Envipco Holding NV
T.a.v. Mark Bieger
Van Asch van Wijckstraat 4C
3811 LP Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met mark.bieger@envipco.com t.a.v. Mark Bieger. U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 (0)33 285 17 73.

4. EAN-codes

Kan een EAN-code internationaal worden gebruikt?

Ja, dat kan. Een fles of blikje kan in Nederland dezelfde EAN-code hebben als in het buitenland. Flessen of blikjes die verkocht worden op de Nederlandse markt moeten daarnaast ook het statiegeldlogo dragen.

Het risico dat flessen of blikjes met een internationale EAN-code in het buitenland worden verkocht en in Nederland worden ingeleverd, ligt bij de producent.

Statiegeld Nederland kan hiervoor een toeslag van 20% hanteren.

Wat gebeurt er als de EAN-code niet wordt aangepast?

Om zeker te weten dat uitbetaling alleen plaatsvindt op verpakkingen waarvoor statiegeld is betaald, moet de producent een nieuwe EAN-code gebruiken.

Doet de producent/importeur dit niet, dan kan Statiegeld Nederland hiervoor een toeslag van 50% hanteren.

Lees hier meer over in: Beleid Statiegeldflessen en -blik.

Wat is een EAN-code?

EAN staat voor European Article Number. Dit is een Europees systeem waarin elk voorwerp een unieke cijfercombinatie krijgt. Deze cijfercombinatie staat in de barcode die op de verpakking staat. U kunt deze EAN-code aanvragen bij GS1 Nederland.

5. Kosten en vergoedingen

Hoe zijn de tarieven van de statiegeldverpakkingen opgebouwd?

De tarieven voor statiegeldverpakkingen zijn als volgt opgebouwd:

Bedrag (€/fles) Kleine statiegeld PET-fles Grote statiegeld PET-fles Blik
Statiegeldcomponent 2024 €0,15 €0,25 €0,15
Uitvoeringscomponent 2024 €0,014 €0,016 €0,002
Systeemcomponent 2024 €0,015 per kg €0,015 per kg  €0,015 per kg
SUP-bijdrage 2024 €0,0023 per fles €0,0023 per fles N.V.T.

Deze tarieven zijn opgebouwd uit de volgende bijdragen:

 1. Producentenbijdrage: dekt de kosten van Statiegeld Nederland (uitvoeringskosten en netto inzamelingskosten ter dekking van de handlings-vergoedingen minus opbrengsten uit niet-ingeleverde statiegeldverpakkingen).
 2. Afvalbeheerbijdrage: dekt de kosten van Verpact.

Als de dop van de fles niet is vastgemaakt aan de fles betaalt u ook voor de dop een €0,0023 SUP-bijdrage per fles. Lees meer informatie over de SUP regeling.

6. Verantwoordelijkheid en handhaving

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het correct aanmelden van producten in het statiegeldsysteem?

Het risico en de verantwoordelijkheid voor het correct aanmelden van uw producten, ligt bij u als producent/importeur. Wij adviseren u om kritisch naar uw portfolio te kijken en producten die statiegeldplichtig zijn, aan te melden bij Statiegeld Nederland.

Hoe wordt er gehandhaafd, wanneer en door wie?

In het ‘Besluit Beheer Verpakking 2014’ staat dat u wettelijk verplicht bent om statiegeld te rekenen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op handhaven. U bent verplicht de statiegelden en andere tarieven over te dragen aan Verpact om zo het collectieve systeem te financieren. Bovendien moet u voldoen aan andere verplichtingen die volgen uit het collectieve systeem, zoals het aanpassen van de EAN-codes.

De Afvalbeheerbijdrageovereenkomst Verpakkingen licht deze verplichtingen verder toe. Deze overeenkomst is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend verklaard. Verpact en Statiegeld Nederland zijn op grond van deze overeenkomst bevoegd om nader beleid op te stellen. Naleving wordt gewaarborgd door een boetereglement dat voorziet in verzuimboetes, vergrijpboetes en uiteindelijk uitsluiting van deelname aan het collectieve systeem. Daarna volgt een overdracht aan de ILT voor (bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke) handhaving.

Downloads

Q&A voor producenten en importeurs
Bedrijfsgegevens Statiegeld Nederland
Voorschriften statiegeldlogo

Voorschriften gebruik logo (NL)

 Download

 

Requirements for the use of the deposit logo (ENG)

Download

 

Statiegeldlogo fles (ZWART)

 Download

 

Statiegeldlogo fles (WIT)

 Download

Controleprotocol Indirecte export
Checklist voor statiegeldflessen en -blikjes
Handleiding voor de producenten portal
Accountantsprotocol

Grote producenten/importeurs zijn verplicht om ieder jaar vóór 1 april een accountantsverklaring te overleggen over het voorgaande kalenderjaar. Dat doen zij volgens een vast protocol. Voor de overige producenten/importeurs volstaat het om jaarlijks vóór 1 april een directieverklaring te overleggen. Bekijk het accountantsprotocol voor meer informatie

Gewichten en maten blikjes (RVM)