Privacyverklaring

Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld (“Statiegeld Nederland”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Statiegeld Nederland, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (“persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contactgegevens

Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

Statiegeld Nederland verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een landelijk statiegeldsysteem voor de statiegeldverpakkingen zoals die zijn aangewezen in het Besluit beheer verpakkingen 2014, waaronder in verband met alle daartoe vereiste opgaves en aangiftes.

In het kader van de aanmelding, aangiftes en (uit)betalingen van bijdrages en vergoedingen, alsmede de communicatie daaromtrent, kan Statiegeld Nederland de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (zakelijk en/of mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Via de website van Statiegeld Nederland kunt u (per e-mail of telefoon) vragen stellen aan medewerkers van Statiegeld Nederland. In dat kader verwerkt Statiegeld Nederland uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele mailcorrespondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband.

Met uw e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Tijdens uw bezoek aan de website van Statiegeld Nederland slaan wij verder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren, en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Tijdens uw gebruik van de Statiegeld-app slaan wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw mobiele apparaat, alsmede het type apparaat, het besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Het gaat om een tijdelijke opslag van gegevens om Google Analytics-rapportages te maken voor Statiegeld Nederland.

De informatie die nodig is om de statiegeld-waardigheid van de gescande bar- en/of EAN-codes en daarmee petfles te kunnen controleren kan eveneens worden opgeslagen. Dat betreffen geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Statiegeld Nederland zal persoonsgegevens en gescande bar- en/of EAN-codes niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. Statiegeld Nederland bewaart de gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om invulling te geven aan de verplichtingen die voortkomen uit de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen (ABBO).

Heeft u zich via opt-out uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven, dan zullen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen.

De hiervoor beschreven technische gegevens zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer worden niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Statiegeld Nederland deelt uw (persoons-)gegevens uitsluitend met derden voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn dienstverlening (bijvoorbeeld voor de hosting van de website en functionaliteit van de app), of voor zover Statiegeld Nederland daartoe wettelijk verplicht is. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Statiegeld Nederland (“verwerkers”), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Statiegeld Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw (persoons-)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en Statiegeld Nederland heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Daartoe gebruikt Statiegeld Nederland meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Statiegeld Nederland, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@statiegeldnederland.nl of Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, Postbus 1266, 2260 BG Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Statiegeld Nederland wil erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Leidschendam, maart 2021