Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van onze website en app, kan Statiegeld Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Statiegeld Nederland sluit dan ook haar aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van onze website en app.

Statiegeld Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Waar onze website en app links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

 

Privacyverklaring

Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld (“Statiegeld Nederland”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Statiegeld Nederlands, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: “persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Identiteit en contactgegevens

Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

 

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

Statiegeld Nederland verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een landelijk statiegeldsysteem voor de statiegeldverpakkingen zoals deze zijn aangewezen in het Besluit beheer verpakkingen 2014, waaronder in verband met alle daartoe vereiste opgaves en aangiftes.

In het kader van de aanmelding, aangiftes en (uit)betalingen van bijdrages en vergoedingen, alsmede de communicatie daaromtrent, kan Statiegeld Nederland de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (zakelijk en/of mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Via de website van Statiegeld Nederland kunt u tevens (per e-mail of telefoon) vragen stellen aan medewerkers van Statiegeld Nederland. In dit kader verwerkt Statiegeld Nederland uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele mailcorrespondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband.

Met uw e-mailadres kunt u zich tevens inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de website van Statiegeld Nederland slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

 

Bewaartermijnen

Statiegeld Nederland zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. Statiegeld Nederland bewaart de gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om invulling te geven aan de verplichtingen welke voortkomen uit de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen (ABBO).

Indien u zich via opt-out heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven zullen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen.

De hiervoor beschreven technische gegevens zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer worden niet langer dan 1 maand bewaard.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Statiegeld Nederland deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover Statiegeld Nederland hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Statiegeld Nederland (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Statiegeld Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en Statiegeld Nederland heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt Statiegeld Nederland meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen.

 

Uw rechten

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Statiegeld Nederland, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@statiegeldnederland.nl of Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, Postbus 1266, 2260 BG  Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Statiegeld Nederland wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Leidschendam, november 2020