Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van onze website en app, kan Statiegeld Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Statiegeld Nederland sluit dan ook haar aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van onze website en app.

Statiegeld Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Waar onze website en app links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.